6/13/18

Directions


Directions: • where? - wên?
 • place - maxall {êt}/maţrax {maţârix}
 • here - hôn(e)
 • there - honîq(e)
 • right - yamîn
 • left - cmêl
 • up/above/over - fôç
 • down/under/beneath - taxet
 • on/over - ýa-/ýala
 • in front of - çiddêm
 • behind - wara
 • next to/along - xadd/janab/janb
 • across from/facing - bil-wijj/mçâbîl/muçâbil
 • near/close to - çarîb min
 • far from - býîd ýan
 • before - çabel
 • after - baýd
 • between - bên
 • in the middle/amid - bin-noşş/bil-wasaţ
 • inside - juwwa/juwwêt/b-çalb
 • outside of/out of - barra/barrât
 • further - çabýad
 • straight ahead - ðogri
 • north - cmêl
 • south - jnûb
 • east - carç
 • west - garb

Note:


 • The Lebanese word 'left - cmêl', also means 'north'.Examples:


Where are you? - waynaq(iq)
Where's that place? - wên hal-maţrax
Which place? - çayy maxàll
To where? - la-wên
To the right - ýal-yamîn
To the left - ýac-cmêl
Behind me - warâyi
Above it - fawço(a)
Beneath him - taxto
Next to her - xadda/janba
Between them - baynêton
From a distance - mni býîd


Flashcards: