6/20/18

Places


Places:


 • world - ýâlam/d-dîni/d-dinye
 • continent - barr/çârra
 • region - manţaça {manâtiç}/nêxye {nawêxi}
 • country - balad {blêd/bildên}
 • homeland - waţan {çawţân}
 • capital - ýâşme {ýawâşim}
 • city - madîne {mudon}
 • district - xayy {çaxyêç}/xâra {ât}
 • suburb - ðâxye {ðawâxi}
 • village/town - ðayýa {ðiyaý}
 • countryside - rîf
 • mountain - jabal {jbêl}/matn {mtên}
 • forest - gâbe {êt}/xirec {xrâc}
 • valley - wêdi {widyên}
 • beach - caţţ {cţûţ}/masbax {masêbix}/plâj {êt}
 • desert - şaxra {şaxâri}
 • sea - baxer {bxûr/bxûra}
 • island - jazîre {juzor}
 • lake - buxayra {ât}
 • hill - tall {tlêt}/talle {êt}
 • land - çareð {çarâði}
 • plain - sahel {shûl}/marj {mrûje}
 • river - naher {nhûra}
 • creek/brook - sâçye {sawâçi}
 • cave/grotto - mgâra/qêffe/qahef {quhûf}
 • waterfall/cascade - callêl
 • water spring - ýeyn {ýyûn}/nabiý {nbûýa}
 • sky - sama {wêt}
 • landscape - manźar {manâźir}/machad {macêhid}
 • road/way - ţarîç {ţorçât}
 • street/avenue - cêriý {cawêriý}
 • highway/freeway - çôtôstrâd {êt}
 • crossing/junction - mafraç {mafâriç}
 • bridge - jiser {jsûra}
 • roundabout - mistadîra/dawwâr
 • roadblock/checkpoint - xâjiz {xawâjiz}
 • monument/statue - timsêl {tmêsîl}
 • exit - makraj {makârij}
 • entrance - madkal {madêkil}
 • citadel/fortress - çalýa {çlêý}/xoşon {xşûn}
 • archeological ruins - çâsâr {ât}
 • temple - maýbad {maýâbid}/hayqal {hayêqil}
 • palace/castle - çaşor {çşûr}
 • skyscraper - nâţxit saxâb
 • tower - birej {brâj}
 • house - beyt {byût}
 • office - maqtab {maqêtib}
 • building - binêye {êt}
 • floor/level - ţâbiç {ţwâbiç}
 • apartment/flat - ciçça {ciçaç}/çappartmên {êt}
 • furnished apartment - ciçça mafrûce/lôqanda {êt}
 • country house - villa {êt}/dâra {ât}
 • hotel/inn - çôtêl {êt}/fundoç {fanêdiç}
 • parking lot - mawçaf {mawâçif}/ģarâj {êt}
 • station - mxaţţa {ât}
 • gas/service station - mxaţţit binzîn
 • public phone - hêtif ýumûmi/tilîfôn ýumûmi
 • bathroom/restroom - xammêm {êt}/twâlêt {êt}
 • hospital - mistacfa {yêt}
 • pharmacy - şaydaliyye {êt}/farmaciyye {êt}
 • school - madrase {madêris}
 • university - jêmýa {ât}
 • teaching faculty - qilliyye {êt}
 • library - maqtabe {êt}
 • gymnasium/gym - jimnâz
 • stadium/field - malýab {malêýib}/stâd
 • arena/track/racecourse - maydên {myêdîn}
 • port/harbor - marfaç {marâfiç}/mîna {mawêni}
 • airport - maţâr {ât}
 • public square/plaza - sêxa {ât}/fasxa {ât}
 • park/garden - jnayne {êt}/bistên {bsêtîn}/pârq {êt}
 • center - marqaz {marâqiz}
 • club - nêdi {nawêdi}/nadwe {êt}
 • museum - matxaf {matêxif}
 • theater - masrax {masêrix}
 • cinema - sînama {êt}
 • zoo - jnaynit xayawênêt
 • bank - banq {bnûqe}
 • post office - maqtab il-barîd/marqaz il-barîd
 • restaurant - maţýam {maţâýim}
 • bar/pub - bâr {ât}
 • night club/disco - disqôtêq
 • casino - qazînô
 • coffee shop - çahwe {çahâwi}
 • store/shop - diqqên {dqêqîn}/xânût {xwênît}/bûtîq {êt}
 • market/souk - sûç {çaswâç}
 • mall/shopping center - majmaý tijâri/marqaz tijâri
 • warehouse - makzan {makâzin}
 • factory - maşnaý {maşâniý}/maýmal {maýâmil}
 • agency - wiqêle {êt}
 • company - cirqe {cariqêt}
 • police station - makfar {makâfir}/qaraqôn/qaraqôl
 • court/tribunal - maxqame {maxâqim}
 • prison - xabes {xbûs}/sijen {sjûn}
 • town hall - baladiyye {êt}
 • governmental palace - sarâya
 • consulate - çonşoliyye
 • embassy - safâra {ât}
 • place/location - maxàll {êt}/maţrax {maţârix}


Examples:


Is the museum open? - fêtix il-matxaf?
Kahlil Gibran's village. - ðayýit kâlîl jibrân
Where's the Tripoli Citadel - wên çalýit ţrâblos
Jeita Grotto is very beautiful. - mgârit jýîta xilwe qtîr
Take me to the Baalbek ruins. - kidni ýal-çâsârât býalbaq
The market is near the hotel - s-sûç çarîb mnil-çôtêl
The Cedar Forest is far. - gâbit il-çarez býîde


Flashcards: